Trái ngược với 2 hố par 3 đầu tiên, hố 7 thiết kế theo kiểu lên dốc từ tee box tới green. Tuy nhiên, khu vực green khá rộng rãi với tầm nhìn từ khu vực phát bóng. Vì địa hình lên dốc, bạn phải luôn luôn tăng 1 gậy hoặc để chắc chắn hơn thì bạn nên tăng thêm 2 gậy để đảm bảo bóng bay qua bẫy cát lớn nằm chắn phía trước và bên phải của green. Hãy lấy điểm Par và rời khỏi hố này.